Sectorial del Còmic convoca el I Certamen de Còmic Escolar amb motiu del Dia del Còmic conformement a les següents BASES:

CONCURSANTS

 • Podran participar en aquest certamen nens i joves de manera individual o col·lectiva que cursin estudis en el territori espanyol, fins als 18anys d’edat.

TEMA I FORMAT

 • El tema, la tècnica i el disseny del còmic seran lliures.
 • Només s’admetran enviaments escanejats dels originals. Els treballs s’enviaran al correu concurso@diadelcomic.es
 • El format de l’obra serà de mida A4, si és possible en el model de fulla habilitat per a això. L’obra haurà de presentar-se retolada, paginada i amb una extensió mínima d’una pàgina (contenint almenys tres vinyetes) i màxima de quatre pàgines per una sola cara, en llengua catalana.
 • En cap cas s’admetran obres que continguin imatges d’excessiva violència, xenòfobes, discriminatòries, sexuals ni que incitin al consum de substàncies nocives per a la salut.
 • El nombre d’obres per participant és il·limitat.

 

PRESENTACIÓ

 • L’obra es presentarà sense signatura i sense nom de l’autor en les pàgines, però amb títol o lema en un espai visible (en el cas d’utilitzar la plantilla proposada, en l’espai on posa «títol»). És a dir, el títol que consti en la plantilla ha de ser el títol de l’obra, no el del participant. S’enviarà recopilada en un arxiu PDF amb el nom TÍTULODECÓMIC.PDF(per exemple, si el còmic es titula «El gran dia», l’arxiu serà «Elgrandia.pdf»).
 • S’acompanyarà amb un altre arxiu PDF en el qual s’indicaran les dades personals de l’autor (nom, adreça, localitat, centre escolar, correu electrònic de contacte, telèfon de contacte i edat), juntament amb una fotocòpia del DNI (del pare, mare o tutor en cas de ser menor sense DNI). L’arxiu es nomenarà TÍTULDELCÓMIC_DADESAUTOR.PDF(per exemple, si el còmic es titula «El gran dia», l’arxiu serà «Elgrandia_datosautor.pdf»). En cas de remetre diversos arxius, es numeraran TÍTULDELCÓMIC_DADESAUTOR2.PDF.
 • Les obres poden ser presentades per un o diversos autors de manera conjunta (guionista, dibuixant, entintador…), indicant quin paper ha exercit cada autor i un responsable per a recollir un possible premi. El repartiment del possible premi dependrà dels autors.

LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ

 • Les obres es presentaran de manera digital al correu concurso@diadelcomic.es
 • El termini d’admissió de les obres començarà el 5 de març del 2022 i finalitzarà el 29 de maig de 2022.

PREMIS

Els premis i categories amb els quals està dotat el present certamen són els següents:

 • Participants de 16 fins a 18anys: Premi al millor còmic, lot de còmics per valor de 250€.
 • Participants de 12 fins a 16anys: Premi al millor còmic, lot de còmics per valor de 250€.
 • Participants de 9 fins a 12anys: Premi al millor còmic, lot de còmics per valor de 250€.
 • Participants menors de 9anys. Premi a millor còmic, lot de còmics per valor de 250€.
 • Premi al centre escolar de cada guanyador: lot de còmics per valor de 250€.
 • Es tindrà en compte com a edat dels participants la data d’enviament de l’obra participant.
 • El jurat es reserva la possibilitat de lliurar accèssits tant a altres participants com a centres escolars que destaquin per la seva participació, així com regals, diplomes o un altre tipus d’esments.
 • Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de tercers implicats ni siguin plagis.
 • Les obres presentades no hauran d’haver estat premiades en cap altre certamen, perdent tots els drets en cas que la mateixa obtingués algun premi. Sí que hauran pogut ser publicades o exposades en fanzines o publicacions que no hagin suposat un premi o pagament per aquest, però únicament si s’han publicat en els anys 2021 i 2022, no en anys anteriors.
 • Els premis no podran ser acumulatius ni divisibles (excepte entre els autors d’un mateix còmic).
 • El jurat pot declarar desert un o diversos dels premis.

SELECCIÓ I JURAT

 • Tant la selecció com l’atorgament de premis es realitzarà per un jurat especialitzat format a aquest efecte i anunciat en la pàgina web diadelcomic.es. Depenent del volum d’obres rebut, podrà existir una preselecció, organitzada pels membres de Sectorial del Còmic.
 • La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web Sectorialcomic.com i Diadelcomic.esel dia 20 de juny de 2022.
 • La decisió emesa pel jurat serà inapel·lable.

EXPOSICIÓ I PROPIETAT DE LES OBRES

 • Les obres guanyadores podran ser publicades en les pàgines web Sectorialcomic.com i Diadelcomic.es.
 • Les obres premiades podran ser publicades o tornar a exposar-se en futures edicions, per la qual cosa el/els autors cedeixen el permís de reproducció a aquest efecte.

ALTRES DETERMINACIONS

 • L’organització podrà introduir, si ho creu necessari, les modificacions que estimi convenient per al bon funcionament del certamen.
 • La presentació a aquest certamen implica el coneixement i la total acceptació de les bases d’aquest.
 • Els dubtes sobre aquestes bases i altres consultes poden dirigir-se al correu electrònic concurso@diadelcomic.es